Knihovní řád

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Hrádku

 

 

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Hrádku, schválenou zastupitelstvem obce Hrádek usnesením čj. 9 ze dne 3. dubna 2002 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 

 

I. Základní ustanovení

 

 

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

 

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a §12 zákona č.  257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v §2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 1. výpůjční služby

 2. meziknihovní služby

 3. informační služby:

 1. informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,

 2. informace z oblasti veřejné správy,

 3. ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,

 4. přístup na internet.

 

 1. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 1. Knihovna poskytuje za úhradu reprografické služby. Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem  § 4, odst. 2 až  4 zák. č. 257/2001 Sb.,  knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně  může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů. 

 

 1. Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

 

 

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Registrace uživatele

 1. Registrovaným uživatelem knihovny  se může stát každá  fyzická  nebo právnická osoba vydáním průkazu  uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci následující  osobní údaje:  jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a datum narození.

 

 1. Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

 

 1. Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 4

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se a dodržovat pokyny knihovníka.  Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku.  Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.

   

 2. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

   

 3. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

 

Čl. 5

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

   

 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

   

 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny pouze po dohodě s knihovníkem a za předpokladu, že to dovolují licenční podmínky.

 

 1. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 

 1. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění a ostatní předpisy.

 

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 6

 

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

   

 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

 

 

Čl. 7

 

Rozhodnutí o půjčování

 

 1. Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto s výjimkou  dokumentů:

 1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

 2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,

 3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),

 4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky v pouze v prostorách knihovny.

 

Čl. 8

 

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.

 2. Uživatel může ústně požádat o rezervaci dokumentu.

Čl. 9

 

Výpůjční lhůty

 

 1. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení.

 

 1. Knihovna je oprávněna v odůvodněných případech stanovit kratší výpůjční lhůtu případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 10

 

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej, vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

   

 2. Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 11

 

Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

 2. Mimo knihovnu může mít uživatel vypůjčeno zpravidla nejvýše 10 dokumentů.

 3. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

 4. Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud knihovna o výpůjčce záznam.  Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.

 5. Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (zpozdné).

 6. Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

 7. Do vypořádání pohledávek knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

 

Čl. 12

 

Reprografické a jiné kopírovací služby

 

 1. Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.

 2. Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., (autorského zákona).

 3. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).

 4. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského zákona a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.

 

 

 

IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 13

 

Ztráty a náhrady

 

 1. Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

 3. Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

ČL. 14

 

Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Poplatek z prodlení:

 1. povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

 1. Vymáhání nevrácených výpůjček:

 1. nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

 1. Ztráta průkazu uživatele:

 1. za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek.

 

Čl. 15

 

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1, kde se stanoví: “Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.”).

 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

 

V. Závěrečná ustanovení

           

 1. Výjimky z KŘ povoluje knihovník.

 2. Nedílnou součástí jsou přílohy.

 3. Ruší se Knihovní řád ze dne 27.05.2002.

 4. Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.

 5. Knihovní řád byl schválen Radou obce Hrádek dne 23.05.2018, č. usnesení 2018/88/6.

 

 

VI. Přílohy Knihovního řádu

 

 1. Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Hrádku.

 2. Poučení o ochraně osobních údajů.

   

 

 

Robert B o r s k i

starosta obce Hrádek                                                                                              

 

 

 

V Hrádku 23. května 2018

 

 

 

Příloha č. 1

 

Ceník placených služeb a poplatků Obecní knihovny v Hrádku

 

 

 • Roční registrační čtenářský poplatek:

  Dospělí čtenáři                                                                Kč 40,--

  Děti do 15 let, studenti                                                    Kč 20,--

  Důchodci nad 70 let                                                        zdarma

   

 • Vystavení nového čtenářského průkazu

  /po jeho ztrátě/                                                               Kč 10,--

   

 • Překročení 4 týdenní výpůjční lhůty

  /bez předchozího písemného upomenutí/                     Kč 5,--

   

 • Písemné upomenutí vždy po 3 týdnech

    I. upomínka                                                                    Kč 30,--

   II. upomínka                                                                    Kč 40,--

  III. upomínka                                                                    Kč 50,--

  Za doporučený dopis                                                       Kč 60,--

   

 • Ztráta knihy nebo časopisu a informačních

        dokumentů nejméně výši pořizovací ceny +                   Kč 100,--

        /případně do výše ceny za pořízení fotokopie/

   

 • Zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny

  /při její realizaci cena jedné zásilky/                               Kč 50,--

   

 • Písemné nebo telefonické sdělení o rezervování

  knihy, časopisu nebo dokumentu                                    Kč 5,--

   

 • Reprografické služby

  Kopírování 1 strana formátu A4                                      Kč 2,--

   

   

   

   

  Robert B o r s k i

  starosta obce Hrádek                                                                                              

   

   

   

  V Hrádku 23. května 2018

   

   

   

  Příloha  č. 2

 

Poučení o ochraně osobních údajů

 

 

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Hrádek (dále jen Obec).

 

Obec zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

Povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu.

Nepovinné kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mail, telefon.

Služební údaje: číslo čtenáře, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací a upomínání.

Účetní údaje o provedených o peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

 

Dále Obec uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

 

Registrovaný uživatel oznámí Obci prostřednictvím knihovny případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

 

Obec zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá Obec za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

 

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Obec prostřednictvím knihovny registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených. 

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů Obec vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

 

Doba uchování osobních údajů

Obec uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Registrovaný uživatel může také požádat o vymazání historie výpůjček, aniž by byla ukončena jeho registrace.  Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce Hrádek.

 

 

 

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi knihovního systému Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

 

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

 

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás. Pověřencem pro ochranu osobních údajů Obce Hrádek je Ing. Kateřina Huczalová, tel. +420 727 887 092, e-mail:

 

 

 

 

 Robert B o r s k i

starosta obce Hrádek                                                                                              

 

 

 

V Hrádku 23. května 2018