VAROVÁNÍ

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

27.02.2007

Svěšeno:

28.03.2007

27. února 2007, 10:18
1.1.2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod

Každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu, musí mít povolení vodoporávního úřadu.

 

Užíváte vodu například jako

  • fyzická osoba - odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?
  • živnostník - odběr vody pro zahradnictví, vypouštění odpadních vod z myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?
  • zemědělec - odběr vody k zavlažování či napájení zvířat?
  • rybníkář
  • provozovatel veřejného koupaliště
  • provozovatel lyžařského areálu

 

K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.

 

Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou.

 

Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:

  • u fyzické osoby 50 000
  • u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající 10 000 000 Kč

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení  k odběru povrchových  nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

 

Povolení vydána po 1. lednu 2002 platí i nadále.

 

Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.

 

Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad v Jablunkově

nebo volejte bezplatně infolinku 800 101 197

www. zanikpovolení.cz