Nakládání s vodami (studny - změny vodního zákona)

16. února 2007, 00:03
protože se v posledních pár dnech v důsledku mediální bubliny se studnama a povolením k nakládání s vodami objevují na úřadech v hojném počtu občané s dotazy k tomuto problému, předkládáme občanům dokument, který objasňuje, "jak to s tím nakládáním s vodami a studnama vlastně je".

Před nedávnem proběhla v médiích zpráva o změně vodního zákona a to především v souvislosti se studnami, jejich platností, evidováním, povolováním a nahlašováním. Protože se setkáváme na Městském úřadě s mnoha dotazy a zkreslenými informacemi o tomto problému, rádi bychom touto cestou objasnili, čeho se změna vodního zákona týká, koho se dotkne a uvedli tak na pravou míru některá nesprávná tvrzení, která jste mohli vidět a slyšet v televizních zpravodajstvích či číst v novinách.

Novela vodního zákona označena č. 20/2004 Sb., v bodě 2 „říká“: „Platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008.“

Jak je uvedeno výše, novela zákona se netýká jednotlivých domovních studní, ze kterých odebíráte pitnou vodu pro zásobování svých domácností. Odebíráte-li tedy vodu ze své domovní studny a je tento odběr povolen, povolení k datu 1. 1. 2008 nezaniká a je platné. (Studny vybudované před r. 1955 jsou automaticky považovány za povolené podle předchozích právních předpisů).

Lidé také často přicházejí s tím, že by rádi „nahlásili“ tady na úřadě svou studnu, kterou vlastní. Městské úřady ale žádnou evidenci domovních studen nevedou – žádný zákon ani jiný právní předpis jim to neukládá. Studny tedy není potřeba „nahlašovat“, ale pokud nebyly povoleny tak dodatečně povolit.

Pokud tedy máte studnu, která byla postavena po roce 1955 „na černo“, bez povolení a voda z ní je stále využívána, je ve Vašem zájmu si vyřídit dodatečné povolení stavby studny a dodatečné povolení k odběru vod z této studny. Tato povolení vyřizuje příslušný vodoprávní úřad, jímž je pro Vás vodoprávní úřad Městského úřadu Jablunkov.

Novela zákona se naopak týká např.:

-         odběrů vod z veřejných studní sloužících pro zásobování pitnou vodou veřejných objektů, jako např. obchodů, rekr. středisek, koupališť, apod.
-         odběrů vod za účelem jejich využívání k zemědělským účelům (napájení zvěře, zemědělská závlaha, apod.)
-         odběry vod pro napájení rybníků
-         odběr vody pro zasněžování
-         vypouštění odpadních vod z domovní čistírny odpadních vod
-      vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod.
 

Platnost jednotlivých povolení k výše vyjmenovaným druhům nakládání s vodami, byla – li povolena před 31. prosincem 2001, zaniká ke dni 1. ledna 2008.

Ti, jichž se novela vodního zákona týká, a kterým tedy platnost stávajících povolení končí, mohou požádat vodoprávní úřad o prodloužení platnosti stávajících povolení, pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo původní rozhodnutí vydáno. Žádost o prodloužení platnosti stávajícího povolení k nakládání s vodami se podává nejméně 6 měsíců před ukončením platnosti povolení, v tomto případě tedy nejpozději v červnu červenci 2007.

Není-li možno stávající povolení prodloužit, je zapotřebí si požádat o povolení nové.

Povolení k odběru povrchových vod není třeba, pokud se k odběru nevyužívá žádné technické zařízení (čerpadlo, apod.). Povolení k nakládání s vodami samozřejmě není také potřeba pokud je Vám voda dodávána či odváděna jinou právnickou osobou (vodárenská společnost, obec). Tyto vztahy mezi provozovatelem a odběratelem by měly být ošetřeny smluvně.

Pokud si nejste jisti, obraťte se s případnými dotazy na Městský úřad Jablunkov, odbor životního prostředí a zemědělství, vodoprávní úřad, nebo volejte na tel.: 558 340 695/558 340 691. Informace k zániku platnosti povolení k nakládání s vodami jsou zveřejněny také na www stránkách vytvořených ministerstvem životního prostředí na www.zanikpovoleni.cz.

 

Související právní předpisy:

Zákon. č. 254/2001 Sb, o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů

Vládní nařízení č. 14/1959 Sb., kterým se provádí zákon č. 11/1955 Sb., ve znění pozdějších předpisů (§ 50)