Informace k zahájení stavby společného koridoru

12. dubna 2008, 13:39
Vážení spoluobčané,

začíná nám v Hrádku stavební období. Předmětem stavby je nahrazení stávající dvoupruhové komunikace komunikací novou. Jedná se o novostavbu pozemní dvoupruhové komunikace vedené převážně obcí Hrádek. Vlastní stavba je vyvolána modernizací těsně přiléhající trati ČD zpracovávané v rámci stavby( „ Optimalizace trati státní hranice SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice nad Olší“), která do stávající komunikace zasahuje.

Věřím, že to budete brát jako stavbu, která po dokončení bude pro obec přínosem.

 

Po vyměřování a vykupování pozemků se začíná s kácením mimolesní zeleně.

Jedná se o dřeviny rostoucí podél stávající silniční komunikace a dále o dřeviny rostoucí v prostoru mezi železnicí a silnicí. Firma Infram byla na základně plné moci Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pověřena zajištěním všech potřebných úkonů ( např. výkupy pozemků, zajištění povolení ke kácení,…).

Projektovou dokumentaci „ Vegetační úpravy“ zpracovala firma SUDOP Praha, a.s..

Výsadba vegetačního doprovodu částečně nahradí zeleň vykácenou z důvodu stavby. Zeleň přispěje k začlenění nové stavby do okolní krajiny a zmírní negativní vliv provozu  komunikace na okolí. Celkem bude vysázeno 10 825 ks keřů a 61 ks stromů ve výši 1.6 mil. Kč.

Tuto stavbu „ Silnice I/11 Hrádek – průtah“ ve skutečnosti staví dva subjekty Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) -  staví optimalizaci žel. trati a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - staví silniční část této stavby tj. obslužnou cestu za tratí , rychlostní dvouproudovou silnici a úpravu stávající cesty a chodníku (bude majetkem kraje).

V krátké době by měly proběhnout konzultace mezi těmito stavebními firmami a občany obce, kde se stanoví podmínky k výstavbě. Postupně se budou od obslužné komunikace za tratí budovat podjezdy, podchody  a propustky pro vodu. Celkem tedy bude pět podchodů, dva z toho pro vozíčkáře ( u nádraží a u hřiště), dva podjezdy pro auta včetně chodníku pro pěší ( na Harcově  o podjezdné výšce 4,2 m a naproti včetně chodníku o podjezdní výšce 2,7), dále bude také podchod pod Kompařovským mostem.

Po celé délce rychlostní dvouproudové silnice povedou protihlukové stěny, které je možno na přání provést v průhledné verzi, ale tím se sníží ochrana proti hluku. Věřím, že po dokončení budeme spokojeni s tímto řešením a že neúnosný provoz aut se přesune za protihlukovou stěnu a stávající silnice bude sloužit obci.