Územní studie

18. května 2018, 08:37

Územní plán Hrádek ve znění jeho změny č. 1 stanovuje pro zastavitelné plochy Z46, Z50, Z55 a Z76 SO (plochy smíšené obytné) povinnost zpracovat územní studie a informace o nich vložit do evidence územně plánovací činnosti. Do té doby platí pro dotčené zastavitelné plochy faktická stavební uzávěra. Obec Hrádek se rozhodla odblokovat tato území a pořídit územní studie pro všechny uvedené plochy. Vzhledem k tomu, že obec zájem na jasném definování problémů v území a na maximálním možném zohlednění představ o budoucím využití území, informuje tímto občany o možnostech, ale také zákonných povinnostech, které je nutné v území dodržet a do studií zapracovat.

 

Zveřejněné výkresy obsahují základní vymezení funkčních ploch, vymezení povinných veřejných prostranství (s obousměrnou komunikací zpřístupňující rodinné domy v povinné šíři min. 8 m, s veřejně přístupnou zelení o výměře vždy min. 1000 m2 na každé dva hektary řešeného území), atd.

 

Majitelé dotčených nemovitostí – pozemků, staveb – mají možnost zaslat obci postřehy a názory ke zveřejněnému pracovnímu podkladu starostovi obce na e-mail nejpozději do 25. 5. 2018. Veškeré podněty, názory a postřehy budou předány zpracovateli a dle možnosti zohledněny ve výsledných územních studiích.

 

Vzhledem k tomu, že územní studie se ze zákona neprojednává, budou na internetových stránkách obce zveřejněné výsledné územní studie. Předpokládaný termín zveřejnění - začátek července.

Přílohy: