Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru

Úřední deska Dokument je umístěn na úřední desce.

Vyvěšeno:

02.12.2015

Vyvěšeno do:

neurčito - stálý dokument

2. prosince 2015, 16:28
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) byly Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen „katastrální zákon“), předány aktualizované údaje o nemovitých věcech, uvedených v § 64 odst. 2 katastrálního zákona, platné ke dni 1. 11. 2015.
V příloze v souladu s ust. §§ 64 a 65 katastrálního zákona je přiložen soubor, obsahující seznam nemovitých věcí nedostatečně identifikovaných vlastníků.

Přílohy: