Kupy trávy a větví na březích Olzy jsou nelegální

7. srpna 2015, 08:05
Lidé na vesnici odjakživa nepovažovali rostlinné zbytky, které bylo potřeba odstranit ze zahrad, jako odpad. Ten byl vyvážen mimo zahrady a nebylo na tom nic divného. Vždycky se říkalo: "Vždyť to shnije". Od letošního roku to neplatí, rostlinné zbytky jsou považovány za biologicky rozložitelný komunální odpad a zákonem je upravena jeho přípustná likvidace. Obec proto přijala obecně závaznou vyhlášku, která řeší danou problematiku.

Obec získala dotaci na bezplatnou dodávku kompostérů pro občany, což uvítalo 160 majitelů rodinných domků. V druhé etapě bude občanům, kteří projevili zájem, dodáno v průběhu října dalších 70 kompostérů. To poměrně výrazně sníží množství biologického odpadu, které vznikají údržbou zahrad. Nicméně, i kdyby měl kompostér každý občan, nevyřeší to problém zcela. Obec přijímá přebytečný bioodpad a ve spolupráci s firmou Nehlsen ho ekologicky likviduje.

Kupy trávy a dalších rostlinných zbytků jsou rozesety podél Olzy a některých potoků. Občané to začínají vnímat jako nedostatek, který by měla obec řešit. Proto bylo vytipováno několik míst, kde lidé vozí bioodpad a na těchto místech instalovány informační tabulky se zákazem skládky.

Žádáme občany, kteří v krajině objeví další skládky, aby obec o techto nálezech informovali. I tam budou umístěny tabule s upozorněním na nelegálnost skládkování. Pokud by se tento problém nedařilo vyřešit osvětou, ani zjistit původce odpadu pomocí fotopasti, bude vyzván majitel pozemku, na kterém se skládka nachází, k jejímu odstranění.  Poslední alternativou je postoupení  záležitosti odboru ŽP v Jablunkově.

Obec zájem, aby jakýkoliv, tedy i bioodpad, nehyzdil hrádeckou přírodu. Zejména kolem Olzy, kde chodí mnoho lidí na procházky, jsou tyto skládky nežádoucí.

 

  • Kupy trávy a větví na březích Olzy jsou nelegální
    Kupy trávy a větví na březích Olzy jsou nelegální