Fond rozvoje bydlení - jarní výzva

28. ledna 2016, 15:22
Žádost o zápůjčku z Fondu rozvoje bydlení je možno podat do 28.2.2016.
Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu. Oproti minulosti byl rozšířen účel použití zápůjčky z FRB.

OZNÁMENÍ

 

Vyhlášení výběrového řízení

 

Obec Hrádek v souladu se Zásadami pro vytvoření a použití účelových prostředků  „Fondu rozvoje bydlení na území obce Hrádek“ vyhlašuje výběrové řízení pro posouzení žádostí o zápůjčky k úhradě nákladů na opravy,  modernizaci a rekonstrukci obytných budov na území obce jejich vlastníkům

                                           

Podmínky pro udělení zápůjčky z „Fondu rozvoje bydlení na území obce Hrádek“

 

1. Prostředky fondu je možno použít k úhradě nákladů na opravy, modernizaci a rekonstrukci bytového fondu dle níže uvedených druhů zápůjček:

 

Poř.

číslo

Název / účel

Lhůta

splatnosti

Úrok

Horní hranice

půjčky do 75%

4.1.

zřízení jednoduchých přípojek na inženýrské sítě

4 roky

4 %

do 30 000 Kč

4.2.

zřízení malé čistírny odpadních vod

4 roky

4 %

do 50 000 Kč

4.3.

generální rekonstrukce rozvodu vody, kanalizace, elektroinstalace a plynu v domě

4 roky

4 %

do 50 000 Kč

4.4.

zřízení nebo rekonstrukce elektrického nebo plynového vytápění, výměna kotle

4 roky

4 %

do 40 000 Kč

4.5.

rozšíření již existující bytové jednotky půdní vestavbou, střešní nástavbou, přístavbou a podobně

6 let

4%

do 150 000 Kč     

4.6.

oprava střechy u rodinného domu

6 let

4 %

do 100 000 Kč

4.7.

výměna oken u rodinného domu

4 roky

4 %

do   60 000 Kč

4.8.

zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

4 roky

4 %

do   70 000 Kč

4.9.

rekonstrukce koupelny nebo kuchyně

4 roky

4 %

do   60 000 Kč

2. Prostředky fondu jsou poskytovány při 4 % ročním úroku a nejdelší lhůtě splatnosti 6 let mimo rok, v němž byla zápůjčka poskytnuta.

3. Adresáty zápůjček z fondu mohou být pouze subjekty, tj. fyzické osoby s trvalým bydlištěm na území obce (dále jen žadatelé), které vlastní obytné budovy nebo jejich stavby na území obce a které přijmou závazek poskytnutou zápůjčku podle stanovených a ve smlouvě uvedených pravidel ve prospěch těchto obytných budov, nebo jejich staveb použít.

4. Jednotlivé tituly zápůjček lze kumulovat do maximální výše 250 tis. Kč. Zápůjčky lze čerpat v průběhu jednoho roku počínaje dnem podepsání smlouvy o zápůjčce. Další zápůjčka pro jiný účel může být poskytnuta po zaplacení předtím poskytnuté  zápůjčky. Úroky se platí podle smlouvy o zápůjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami, počínaje I. měsícem po uplynutí doby, která byla stanovena na čerpání zápůjčky.

5. Žádost musí vždy obsahovat zejména:

    a) jméno a název žadatele, popřípadě statutárního zástupce

    b) adresu bydliště nebo sídlo žadatele

    c) přesné označení předmětné obytné budovy nebo její stavby:

      - adresa, číslo popisné (je-li vydáno), číslo parcely

      - doklad o vlastnictví domu či stavby

      - výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců

      - stavební povolení nebo ohlášení drobné stavby či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce   v jejímž rámci  je žádáno o zápůjčku

      - příslušnou projektovou dokumentaci

d) přesný popis účelu, na který je zápůjčka nebo zápůjčky požadovány, při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně

   e) předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

     f) čestné prohlášení, že žadatel nemá u obce žádné závazky po lhůtě splatnosti    

 

  Obecní úřad pro usnadnění vyplnění žádosti vydává závazný formulář, viz příloha č. 1.

 

6. O výsledku výběrového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni neprodleně. Vybraní      žadatelé budou vyzvání k uzavření smlouvy o zápůjčce. Právo na uzavření smlouvy zaniká,     pokud se žadatel nedostaví k uzavření smlouvy do 30 dnů po vyrozumění výsledku výběrového  řízení.

7. Žádosti u nichž zjistí, že jsou nesprávně nebo neúplně vyplněné, nevrací žadatelům k přepracování. Důsledkem nesprávného vyplnění bude vyřazení žádosti z výběrového řízení.

8. Záruka k půjčce do 100 tis. – jeden ručitel, nad 100 tis. – dva ručitelé + zástavní právo k nemovitosti. Vydlužitel předloží obci  prohlášení ručitelů, viz příloha č. 2.

9. Žádosti o zápůjčku z „ Fondu rozvoje bydlení na území obce Hrádek“ je nutno podat do      30. dnů ode dne vyhlášení.

Přílohy: