Nezákonný odvoz odpadů do ČR

Úřední deska Dokument byl umístěn na úřední desce

Vyvěšeno:

01.03.2006

Svěšeno:

30.03.2006

2. března 2006, 11:09
Žádost o spolupráci

Policie České republiky Okresní ředitelství Služba kriminální policie a vyšetřování ul. Beskydská 2061 Frýdek-Místek Frýdek-Místek 21. únor 2006 Č.j: ORFM- 51/OHK-275-2006 Počet listů: 1 e-mail Všem Obecním a Městským úřadům v teritoriu okresu Frýdek-Místek Nezákonný dovoz odpadů do České republiky - žádost o spolupráci. Na základě zjištění Generálního ředitelství cel ČR a České inspekce životního prostředí o nelegálním dovozu odpadů do ČR bylo cestou Policejního prezidia ČR, Službou kriminální policie a vyšetřování Správy Severomoravského kraje a SKPaV OHK Frýdek-Místek přijato opatření k zabránění nezákonného dovozu odpadů do České republiky. Z dosud shromážděných poznatků vyplývá, že se jedná o odpad pocházející ze Spolkové republiky Německo a Rakouska, který je prostřednictvím českých autodopravců převážen a skladován na různých místech, především v bývalých vojenských či zemědělských objektech. Při dovozu a dalším nakládání s nimi jsou porušovány právní předpisy upravující nakládání s těmito odpady, kterými jsou především zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcí předpisy, jakož i přímo předpisy EU. Porušení právních předpisů může mít za následek naplnění skutkové podstaty správního deliktu, k jehož řešení jsou příslušné orgány Celní správy nebo České inspekce životního prostředí. Není vyloučena ani možnost naplnění skutkové podstaty některého trestného činu, zejména nakládání s nebezpečnými odpady dle § 181e odst. 2 trestního zákona, nebo porušování předpisů o oběhu zboží ve styku s cizinou dle § 124 trestního zákona. Z důvodů shora uvedených a s využitím přehledu o aktivitách ve Vaší obci Vás žádám o spolupráci spočívající v těchto oblastech: 1. zmapování shora uvedených zájmových objektů, ve kterých by bylo v teritoriu Vaší obce možno nelegálně skladovat odpady, seznam vytipovaných objektů zašlete ke shora uvedené spisové značce na arresu uvedenou v záhlaví či e-mailem 2. shromaždovat a ihned předávat Policii České republiky poznatky týkajících se nelegálního dovozu odpadů, 3. provést další opatření v kompetenci Vaší obce, např. zveřejnění problematiky v oběžníku obce, informačních tabulích atd. Seznam vytipovaných objektů ( viz bod 1.) zašlete neprodleně ke shora uvedené spisové značce na Službu kriminální policie a vyšetřování, oddělení hospodářské kriminality, kde se provádí monitorování situace v teritoriu okresu Frýdek-Místek. Veškeré dotazy či připomínky adresujte por. Bc. Bohumíru Mohylovi nebo npor. Ing. Václavovi Hrubišovi na tel. 974 732 489. mobil 724 204 794 nebo 602 828688. E-mail , v teritiriu obcí s rozšířenou působností Třinec a Jablunkov pak por.Bc.Milanovi Reichenbachovi tel. 731610826 nebo 558339712. por.Bc.Bohumír Mohyla v.r. policejní komisař