Jména místních části a domů v Hrádku (Bedřich Téma - Těšínsko)

1. ledna 1995, 00:17
Hrádek je podhorská vesnice, která polohu zhruba stejnou jako ostatní obce jižně od něho na Košicko-bohumínské dráze. Již to vtisklo celkový ráz jménům místních částí a domů, a to tím spíše, že tu byl v podstatě stejný postup při osidlování. Názvů je hodně a jsou různě utvářeny.

 

a) Jmen místních částí utvořených příponami je poměrně dost hodně.

Přípona -uv: Kumpařuv, Vujtuv, jen v předložkových výrazech Do Gjyrova a Na Vydźyruv. Poslední název je utvořen od slovesa vydźyrać, ale původně se slova uvedenou příponou s významem přivlastňovacím od sloves netvořila. Jde tu o novější pojmenování analogicky podle názvů utvořených od osobních jmen.

Přípona -k(a): Filipka a v předložkovém názvu Na Chodurce.

Přípona -unk(a): Margičunka.

Přípona -isk(a) v předložkovém výraze Na Zumčiska: zumčisko ,místo, kde kdysi stál zumek, tj. hrad, tvrz.

Přípona -ovic(e): Ćmělovice, Fizkovice, Hažovice, Chałupňokovice, Kubulovice, Martynkovice, Samcovice, Śvjyrkovice, Vujtovice a v předložkových výrazech Na Fjyrkovice a Łajčokovice. — Předponou za- a tvaroslovnou charakteristikou -i je utvořen název Zaolží.

 

Předložkové výrazy jsou daleko nejčetnější ze všech typů pojmenování. Nejčastější je předložka do. U jmen osob: Do Fizka, Do Gabryśa: Gabryś - Gabriel, Do Grace, Do Haže, Do Chałupňoka, Do Chodury, Do Janika, Do Junca, Do Kubula, Do Kyndźery, Do Łacha, Do Łajčoka, Do Martynka, Do Novokuv, Do Niščora, Do Pyška, Do Rykały, Do Samca, Do Šolunego, Do Štefka, Do Turuňa. Zde znamená předložka do ,do domu daného člověka' — proto je tak častá. U jmen neosobních: Do Gjyrova, Do łyngu: łyng ,luh, Do olšo: olši ,olšina', Do polyniska: polynisko, spáleniště', Do potoka, Do připorka: připorek ,kopec přiléhající k hoře', Do pěca, Do stovka: stovek ,rybníček', Do zokrynty: ,zatáčka, ohbí'. Dvě předložky: Do dvoru do Gabryśa, Do dźedźiny ku studni.

Předložka na: Na dolině, Na dolinym u Gabryśa, Na Dźoł: někteří pokládají to slovo za rumunské, jiní za slovanské, Na Fjyrkovice, Na Chodurce, Na kałuži: kałuža ,nečištěný rybníček', Na Křivej, Na kympčice: kympčica ,kopeček', Na Łajčokovice, Na łunčiska: łunčisko ,místo na louce', Na Margičunce, Na paśeki, Na polyniska, Na přisłup: přisłup ,mělké horské sedlo', Na pšine: psina ,smilka', Na puśćine: puśćina ,opuštěné, neobdělané místo', Na rovně: rovna Rovina', Na skałym, Na Vydźyruv, Na zopłući: zopłući ,záhumní, Na Koźim zumku. Předložka nad: Nad potokym.

Předložka pod: Pod břyg: břyg ,svah', Pod Dźoł, Pod Dźołkami, Pod Dźoły, Pod Chodure, Pod las, Pod pole, Pod Targym, Pod Žarnuvkym.

Předložka v: V zokrynče, V dźedźině.

Předložka za: Za štrekum: štreka ,železniční trať'.

Je pouze jedno sousloví z přídavného jména a podstatného jména: Koźi zumek - je na kopci. Zpodstatnělé příslovce: Navrchu - nahoře. Přenášení jmen není nijak časté: Bařiny, Dźoł, Dźołki, Dźoły-jako Dźołki, Gruň, Kympčica, Łyngi, Polynisko, Přisłop, Pustki, Puśćina, Zokrynta a Zopłuči. Zvláštní skupinu tvoří jména v množném čísle příjmení: Chałupňoki, Chodury, Kubule, Rykały - od původu 1. p. č. mn. příjmení.

 

Jména místních částí v Hrádku nejsou zcela ustálená. Větší potíže mohou při dorozumívání nastat, když jsou slova s různými základy nebo s různými slovotvornými příponami: Pod břyg - Pod Chodure, Do Haže - Hažovice, Pod Janika - Pod las, Do Junca - Do Samcuv, Do Martynka - Martynkovice, Pod Targym - Pod Žarnuvkym. Smíšené řady: Chałupňovice - Do Chałupňoka - Do Chałupňokuv - Chałupňoki, Kubulovice - Do Kubula - Kubule, Na Łajčokovice - Do Łajčoka - Do Łajčukov, Do Novokuv - Do Niščora - Do Niščoruv, Samcovice - Do Samca - Do Samcuv, Turuňovice - Do Turuňa - Do Turuňuv, Vujtovice - Do Vujtova - Vujtuv. Gramatické řady: Dźedźina - V dźedźině, Pod Dźoł - Pod Dźołym, Do Gabryśa - Do Gabryśi - Do Gabryśuv - Gabryśe, Pod Chodure - Pod Chodurum, Do Lacha - Do Lachy - Do Lachuv, Do Niščora - Do Niščoruv, Koźi zumek - Na Koźim zumku, Pod pole - Pod polym, Puśćina - Na puśćine, Rykały - Do Rykały - Do Rykałuv, Na skałym - Na skałe, Na Vydźyruv - Na Vydźyrově, Na zopłuči - Na zopłuču.

V uvedených příkladech jde o rozdíly v přítomnosti a nepřítomnosti předložky, rozdíly v pádě nebo v mluvnickém čísle. To obyčejně nečiní při dorozumívání větší potíže. Z podaných příkladů je vidět, že rozkolísanost jmen místních částí v Hrádku je poměrně značná. Tomuto jevu u zeměpisných názvů nebyla u nás dosud věnována větší pozornost, ale zcela neprávem. Ti, kteří se danou otázkou zabývali, si práci zjednodušovali a ulehčovali, protože pracovali jen s velmi kusým a zdaleka ne úplným materiálem a pak unáhleně vyvozovali dalekosáhlé závěry, avšak ne vždy správné. Skutečnost byla složitější. Je nutno jít do terénu a sbírat zeměpisná jména osobně na místě od věrohodných informátorů. To nebývá vždycky snadný úkol. Je časově velmi náročný, vyžaduje od badatele velké oběti i hmotné výlohy, žel tato práce nebývá doceněna. Těžkosti jsou i v tom, že někteří informátoři neznají často všechna pojmenování daných objektů a sami užívají pouze některých z nich. Pracovat s cizím materiálem, který sebral někdo jiný - často neodborník - není nejlepší metoda.

b) Pojmenovaných domů je značný počet. Jména jsou tvořena různými způsoby. Je poměrně dost názvů utvořených příponou. Přípona -k(a): Chodurka. Přípona -unk(a): Kocuřunka, Machočunka, Margićunka, Sakrejdźunka. Poslední název není zcela jasný. Pravděpodobně byl utvořen z přezdívky Sakrejda, která mohla být utvořena příponou -ejd(a) jako hanlivé příjmení kuchejda ,špatný kuchař' nebo Michejda od jména Michal, a to snad od základu sakra ,zakletí'. Možná dostal přezdívku Sakrejda, kdo často říkal sakra. Přípona -ul(a): Pakula od jména Pakoslav. Přípona -ovic(e): Bjyrovice, Fizkovice, Fjyrkovice, Łabajovice, Martynkovice. Přípona -isk(a): Stodoliska - kdysi tam byly stodoly. Přípona -uvk(i): Žarnuvki - tam lámali kámen na výrobu žeren. Předložkové výrazy vysoko převyšují názvy utvořené příponou. Předložka do u jmen osob: Do Alojza, Do Babiluna, Do Bazgjyra, Do Bulinej, Do Bystřičana, Do Ćměla, Do Dordy, Do Drunga, Do Dźika, Do Kupca, Do fojta: fojt rychtář, starosta obce', Do Fuldy, Do Fizka, Do Gavyndy, Do Golika, Do Góły, Do Gřeśki, Do guňořa: guňoř ,výrobce houní', Do Grace, Do Halščoka, Do Chałupňoka, Do Chodury, Do Jochyma, Do Juřigo, Do Jyndrysa, Do Kalytki, Do Kantora, Do Kikuloka, Do Kluzka, Do Kluzoka, Do Kocurka, Do kolořa, Do kovola: kovol ,kovář', Do Kosta, Do Kretka, Do Křoček, Do Křoka - dvakrát, Do Kubula, Do Kyndžerki, Do Kyndžery, Do Lacha, Do Lištvana, Do Łajčoka, Do Majsterka, Do mětlořa: mětloř ,výrobce košťat', Do Młynka, Do Mička, Do Michnika, Do Novoka, Do Osmyčana, Do pograbača: pograbač ,cestmistr', Do Purtka, Do Staňka, Do stařika, Do Strnadla, Do Śiglana, Do Śikory, Do Šolunego - dvakrát, Do Turuňa, Do Zpotočana. Předložka do u neosobních jmen: Do Bałatuňa, Do břega, Do doliny, Do dvoru: dvůr ,dvorec', Do jamy, Do izbečki: izbečka ,chaloupka', Do košora, Do křivdy: husám se dělá křivda, protože neměly vodu na koupání, Do kuźně: kuźňa ,kovárna', Do łumu: ,kamenolom', Do olšo: olši ,olšina', Do potoka, Do potučka, Do připorka: připorek ,pahorek přiléhající k hoře', Do přisłopa: přisłop ,mělké horské sedlo', Do vile, Do žłubku: žłubek, ,studánka, se žlábkem'.

Předložka do před více než jedním slovem: Do Gadźi dźury, Do Dźobli snozy, Do Žebračej snozy. Dvě předložky v pojmenování: Do Kalyty pod Bałatun, Do Bjałožyta na Paśeki, Do Ćeślara pod las, do Čudka na přisłup, Do fojta na Kympčice, Do Hečka do Amerykana, Do Hečka nad Vujtuv, Do Janečka v olšu, Do Janička do Drunga, Do Kantora na skałe, Do Kapśe do potučka, Do Kluza do Grace, Do Kotasa na Vydžyruv, Do Kubula pod las, Do Kubula pod smrek, Do Maryše na zogrodźe, Do Nikodyma do potoka, Do Olšo do Janečka, Do připorka do Stunavskigo, Do Pilcha do Kalytki, Do Pilcha do Małego Pavła, Do Pilcha na Kympčicym, Do Stunavskigo pod vilum, Do Štefka z dźedźiny', Do Štefka do kovola, Do Šturcki na Stodoliska, Do Targi pod las, Do Turuňa pod Pustki, Do Turuňa na skałe, Do Turuňki na skałym, Do Vidynki na Zumčiska.

Předložka na: Na Chodurce, Na Fjyrkovice, Na gaći: gać ,splav', Na Chlyviska: kdysi tam byly chlévy, Na kałuži, Na Kocuřunke, Na kopěc, Na kopěc do Čudka, Na Gyňśum křivde, Na Křivej, Na Vrchpaśyk, Na kympach: kympa ,kopec", Na kympke, Na łunčiskach, Na łunke: łunka ,louka', Na Margićunke, Na Pakule, Na Paśeki, Na Podolovice, Na Podleśu, Na přiłužek: přiłužek ,malý úhor', Na přisłup - dvakrát, Na puśćinym, Na rovně, Na skałe č. p. 124, Na skałym č. p. 20, Na skale č. p. 132, Na Žebračum snoze: žebračy ,zatrolený', zlý, nepovedený' - špatně se tam kosí tráva, protože je strmý svah; snoza ,údolíčko' občas protékané potůčkem, Na stodolańskim, Na Stodolunke, Na Vydźyrově, Na Zadkách, Na zogrode č. p. 103, Na zogrodźe č. p. 70.

Předložka pod: Pod Dźołki, Pod Filipkum č. p. 82, Pod Filipkum č. p. 52, Pod grape, Pod chraśći: chraśći ,křoví Pod lasym - třikrát, Pod las do Hečkuv, Pod las do Kikuloka, Pod připorek, Pod Pustki, Pod Pustki do Turuňa, Pod snozum, Pod vilum. Předložka při: Při křižu. Předložka u: U Burego, U Bystřičana, U Grygi, U Grygi v potučku, U Jochyma, U Kajfoša, U Kocurka, U Kubula pod smrekym: smrek ,smrk'.

Předložka v: V olšu, V potučku, V snozach.

Předložka za: Za dolině, Za tavkym, Za sod: sod ,ovocný saď, Za žłubek.

Sousloví z přídavného jména a podstatného jména: Gadźo dźura -je stranou v dolině, Gynśo křivda. Zpodstatnělá příslovce: Navrch, Dozadku: dozadku ,dozadu'. Přenášení jmen: Obora, Podleśi, Připorek, Přisłup. Jména domů nejsou zcela ustálená. Dorozumívání mohou ztěžovat jména souznačná s různými základy nebo s různými slovotvornými příponami: Do Ćměla - Do Nikodymuv, Dozadku - Do Křoka, Do dvoru - Do Novoka, Do Dźika - Do Kupca, Do Fizka - Fizkovice, Do Chałupňoka - Chałupňokovice, Do Kantora - Do Kantora na skałe, Do kovola - Do Zmudy, Pod lasym - Pod las do Hečkuv, Do Lištvana - U staříka, Do olšo do Janečka - V olšu, Do Śikory - Do izbečki, Do Pilcha - Do Kalytki - Do Pilcha od Małego Pavła. Smíšené řady: Do Alojza - Navrch - Navrchu, Do kolana: kolano ,zatáčka, ohbí' - Do Bystřičana - U Bystřičana, Do Gřeśki - Gadźo dźura, Do Gadźi dźury, Do Janečka - Chlyviska - Na Chlyviska, Do křivdy - Gyňśo křivda - Na Gyňśi křivdźe, Do připorku do Stunavskigo - Do připorku - Pod připorek, Do Dźobli snozy - Do žebračej snozy - Na Žebračum snoze. Při dorozumívání nečiní větší potíže gramatické varianty: Za dolině - Za dolinum, Fjyrkovice - Na Fjyrkovice, Chodurka - Na Chodurce - Na Chodurkym, Do Jochyma - U Jochyma, Na kałuže - Na kałuži, Do Kocurka - U Kocurka, U Kubula pod smrekym - Do Kubula pod smrek, Za łavkum - Za łavkym, Łunčiska - Na Łunčiska, Machočunka - Na Machočunke, Margićunka - Na Margićunke, Obora - Na oboře, Na Pakule - Na Pakuli, Podleśi - Na Podleśu, Do potučka - V potučku, Připorek - Do připorku, Přisłup - Na přisłup - Na přisłopě, Na Stodoliska - Stodolisko - Na Stodoliska, Za žłubek - Za žłubkym. Celkem je možno říci, že jména domů v Hrádku jsou málo ustálená. Většina domů však pouze jedno pojmenování.