!!!! Silnice přes Hrádek povede v blízkosti železnice (HUTNÍK 5.3.2003)

5. března 2003, 23:31
SILNICE PŘES HRÁDEK POVEDE V BLÍZKOSTI ŽELEZNICE Hrádek - Nová studie obchvatu rychlostní komunikace v Hrádku je již dokončena. Jak nás informoval místostarosta Robert Borski (SNK), její podstata spočívá ve spojení železnice a silnice do jednoho dopravního koridoru.

Oproti předchozím návrhům řadu výhod. Například obec nebude rozdělena dvakrát a výstavba železničního koridoru a rychlostní komunikace proběhne v jednom časovém úseku. Nezanedbatelným plusem jsou i minimální požadavky na demolice. Oboustranné protihlukové bariéry navíc podstatně sníží zatížení obyvatel hlukem. „Zlepší se rovněž dopravně-bezpečnostní situace. Rychlostní komunikace bude na území Hrádku neprodyšně oddělena od ostatních komunikací, čímž se zamezí dopravním nehodám vozidel s chodci. Dostatečné množství podchodů a podjezdů zajistí propojení obou části obce. Navíc vznikne nové spojení místních komunikací za tratí se sousední Bystřici," dodává Borski.

 

Náklady na výstavbu jsou oproti jakékoliv jiné variantě podstatně nižší. Bude rovněž možné zrušit stavební uzávěry, čímž se uvolní rozsáhlá území pro výstavbu rodinných domků. Dokončením územního plánu budou splněny podmínky pro čerpání dalších státních dotací na místní projekty, zatímco neschválení předkládané varianty nezabrání naprosto stejnému rozdělení Hrádku v důsledku výstavby mimoúrovňového železničního koridoru. „Vzhledem k uvedeným skutečnostem se jako jediné uspokojivé řešení pro budoucnost Hrádku jeví schválení navrhované varianty. Komunikace sice rozdělí Hrádek na dvě poloviny, ale nejšetrnějším možným způsobem. Stávající stav by v blízké budoucnosti stále více komplikoval dopravní situaci v obci. Prakticky by nebylo možné dokončit územní plán;" uzavírá Borski.

 

I tato varianta však své nevýhody, kupříkladu v tom, že silniční doprava a s spojené negativní vlivy na ovzduší zůstanou v centru obce. Navíc nutná rezerva pro čtyřproudovou variantu může v budoucnu rozšířit koridor o několik metrů z důvodu zvýšené kapacity dopravy. Kromě toho se kvůli protihlukovým barierám zhorší výhled občanů, bydlících podél koridoru, nemluvě o jisté izolovanosti Hrádku od okolního světa, což sníží počet zákazníků některým místním firmám. Problémy s plánovanou výstavbou obchvatu rychlostní komunikací v Hrádku se již táhnou řadu let. V roce 1998 nesouhlas obyvatelstva s návrhem středové varianty tehdejšího starosty Kawuloka vedl k jeho abdikaci. Poté se začala zvažovat takzvaná východní varianta. Podle tohoto návrhu by komunikace vedla okrajem obce pod vrcholem Filipka. V roce 1999 vzniklo sdružení RK Hrádek, které rozhodně nesouhlasilo s východní variantou, kterou rok nato zamítlo i zastupitelstvo obce. Koncem roku 2000 se jako jediným technicky možným řešením jevila tunelová nebo nadjezdová modifikace středové varianty. Teprve v roce 2002 zastupitelé schválili přípravu nynější varianty. ČESLAV GAMROT